Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Terapia

Pedagogiczna

Zajęcia mają na celu stworzenie dziecku optymalnych warunków do wyrównywania dysharmonii rozwojowych oraz pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych na miarę możliwości psychosomatycznych dziecka. Terapia wspiera rozwój i rozbudza ciekawość poznawczą dzieci.

Cute little girl at speech therapist office
ter. ped.1

Zakres terapii pedagogicznej:
• stymulacja i usprawnianie rozwoju funkcji percepcyjno–motorycznych
• korekcja i kompensacja
• ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentracje uwagi
• zabawy i gry stymulujące rozwój psychoruchowy
• pomoc w osiągnięciu gotowości szkolnej
• usprawnianie motoryki małej i sprawności grafomotorycznej
• ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny
• opanowanie umiejętności czytania, pisania, liczenia
• niwelowanie niepowodzeń szkolnych

IMAG1860
ter. ped.2

Wskazania do terapii pedagogicznej:
• nieprawidłowości rozwoju ruchowego, w tym motoryki małej i sprawności grafomotorycznej
• zakłócenia procesu lateralizacji
• dysharmonia rozwoju poznawczego
• obniżona koncentracja uwagi
• trudności z pamięcią
• deficyty w obrębie funkcji wzrokowych i słuchowych
• opóźnienia w obrębie mowy i komunikacji
• zaburzony rozwój procesów emocjonalno– motywacyjnych
• niedojrzałość do podjęcia nauki szkolnej
• trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
• ryzyko dysleksji
• dysleksja, dysgrafia i dysortografia
• problemy w zakresie kompetencji matematycznych – dyskalkulia.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zamknij Menu