Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka

Dla kogo jest wczesne wspomaganie rozwoju

WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) – przeznaczony dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka oraz działania skierowane do jego rodziny.

Mother and saughter painting together --- Image by © Vladimir Godnik/moodboard/Corbis

Specjalistyczne Zespoły WWR

W ramach  Wczesnego Wspomagania Rozwoju w zależności od rodzaju dysfunkcji dziecka i jego potrzeb w naszej Poradni działają specjalistyczne zespoły:

 • dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • dla dzieci ze spektrum autyzmu
 • dla dzieci z afazją i zaburzeniami mowy  
 • dla dzieci z dysfunkcjami wzroku
 • dla dzieci z dysfunkcjami słuchu

Wyznaczanie kierunków terapii w oparciu o  diagnozę funkcjonalną:

  Zespół WWR na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka  ustala konkretne działania terapeutyczne i wspierające, opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania, który podlega stałemu monitorowaniu oraz modyfikacji wynikającej z bieżących potrzeb dziecka.

IMG_1051

  Diagnoza funkcjonalna obejmuje opis wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka.  Uwzględnia zarówno obszary deficytów jak i jego zasoby (Moje dziecko, pomimo niepełnosprawności,  wie.., umie…, potrafi…).  Orientacja na zasobach pozwala motywować do rozwoju i aktywnie radzić sobie z trudnościami. Praca z dzieckiem przebiega w oparciu o indywidualny program terapeutyczny z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka.  

Warunki uczestnictwa w zajęciach WWR

 • Dziecko z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi, niepełnosprawne ma prawo do Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), zapewnianego przez system oświaty. Aby uzyskać takie wsparcie, należy zgłosić się do publicznej rejonowej  poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  W przypadku niektórych schorzeń i zaburzeń (wady wzroku, słuchu, autyzm i zaburzenia pokrewne) opinie o WWR wydają poradnie specjalistyczne. 
 • Deklaracje rodziców/ opiekunów prawnych w sprawie objęcia dziecka zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie NSPPP „Promyk Słońca” przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. Dokumenty należy dostarczyć do Poradni „Promyk Słońca”, pok. 117 (I piętro Budynek A).
 • Rodzic zgłasza się wraz  z dzieckiem na umówione terminy do Poradni. 
 • Kierunki pracy z dzieckiem i jego rodziną wyznaczane są w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną, która przygotowana jest przez zespół specjalistów.
 • W oparciu o diagnozę funkcjonalną Zespół WWR opracowuje indywidualny program pracy terapeutycznej dla danego dziecka oraz ustala harmonogram spotkań. 
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje się w wymiarze    od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 • Dziecko może korzystać z zajęć WWR do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 
 • Korzystanie ze wsparcia w ramach WWR jest dobrowolne i bezpłatne.
 
Wooden blocks with letters on white board using in education
DSC_0709
Zamknij Menu